8
Valery V. Golubev
Kostroma State University
Arina Al. Kiselkova
Kostroma State University
The phenomenon of online infidelity in dyadic relationships
Golubev V.V., Kiselkova A.A. The phenomenon of online infidelity in dyadic relationships: the problems of relevance of the study. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2024, vol. 30, No. 1, pp. 58-62. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-1-58-62
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-1-58-62
УДК: 159.923
EDN: AQXFZL
Publish date: 2024-04-20
Annotation: The article considers such a phenomenon of modern partnerships as online infidelity. The problems and relevance of online infidelity research in foreign and domestic literature are described. An attempt to operationalise and separate the concepts of microchange and online infidelity (cyber infidelity) is presented. The results of the aerobatic study with the help of an unstructured interview and a survey on the topic of online infidelity in partnerships between men and women are presented.
Keywords: online infidelity, microtreason, virtual treason, diadic relationships
Literature list: Akhmadeeva E.V. Virtual'noe prostranstvo kak ugroza psihologicheskoj bezopasnosti sem'i [Virtual space as a threat to the psychological safety of the family]. Vestnik Bashkirsk. un-ta [Bulletin of the Bashkir University], 2014, Vol. 1, URL: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnoe-prostranstvo-kak-ugroza-psihologicheskoy-bezopasnosti-semi-1 (access date: 27.10. 2023). (In Russ.) Galyautdinova S.I., Akhmadeeva E.V. Ponimanie supruzheskoj izmeny pol'zovateljami internet-prostranstva [Understanding of adultery by Internet users]. Vestnik Bashkirsk. un-ta [Bulletin of the Bashkir University], 2013, Vol. 3, URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponimanie-supruzheskoy-izmeny-polzovatelyami-internet-prostranstva (date of access: 10.27.2023) (In Russ.) Golubev V.V., Osetrova A.A., Umanskaya I.A. Semantika mikroizmen u muzhchin i zhenshhin, sostojashhih i ne sostojashhih v otnoshenijah [Semantics of microcheating among men and women, in and out of relationships]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika [Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2021, Vol. 27, No. 4. pp. 173–177. URL: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-4-173-177 (access date: 19.10.2023) (In Russ.) Smirnova N.S. Sovladanie s izmenoj kak trudnoj zhiznennoj situaciej v romanticheskih otnoshenijah diady [Coping with betrayal as a difficult life situation in a romantic relationship of a dyad]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika [Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2011, vol. 4, URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovladanie-s-izmenoy-kak-trudnoy-zhiznennoy-situatsiey-v-romanticheskih-otnosheniyah-diady (date of access: 20.10.2023) (In Russ.) Hill Y.V. Cifrovaja izmena: novyj vid vernosti ili povod dlja revnosti? [Digital infidelity: a new type of fidelity or a reason for jealousy?]. Psihologija i psihoterapija sem'i [Psychology and psychotherapy of the family], 2022, No. 3, URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-izmena-novyy-vid-vernosti-ili-povod-dlya-revnosti (date of access: 27.10.2023) (In Russ.)
Author's info: Valery V. Golubev, Candidate of Psychological Sciences, Kostroma State University, Kostroma, Russia, w.w.golubev@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-2686-8433
Co-author's info: Arina Al. Kiselkova, Kostroma State University, Kostroma, Russia, arinakiselkova@gmail.com, https://orcid.org/0009-0003-7413-6066