4
Olga V. Khodakovskaia
St. Petersburg State University of Culture
Valerii M. Golyanich
St. Petersburg State University of Culture
Aleksandr F. Bondaruk
St. Petersburg State University of Culture
Psychological health: values and self-identification of adolescent schoolchildren
Khodakovskaia O.V, Golyanich V.M., Bondaruk A.F. Psychological health: values and self-identification of adolescent schoolchildren. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2021, vol. 27, № 2, pp. 24-31 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-2-24-31
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-2-24-31
УДК: 159.922.7
Publish date: 2021-05-14
Annotation: The paper is devoted to the study of the phenomenon of “sanitary-genetic identity” of adolescents, which is the value self-determination of a forming personality, coupled with an attitude towards achieving psychological health. In previous works, we presented an integral model of psychological health, which includes emotional, regulatory-volitional, cognitive-creative, reflexive-acmeological and socio-communicative components. Based on the presented model, we have developed and carried out a methodology for studying sanitary-genetic identity, which allows us to study the values of psychological health, the current and prospective sanitary-genetic identity of adolescents. The study involved 119 adolescent schoolchildren of St. Petersburg. It was found that adolescents are aware of the value of psychological health, predominantly identify themselves with a group of peers who exhibit constructive behavioural patterns, and also demonstrate targeted health-forming and health-preserving attitudes. The most problematic for girls are emotional patterns of psychological health, which at the same time have a high value for them. The cognitive-creative component of psychological health (interest in cognition, study, creativity) has a low value for boys in comparison with other components, both in the designation of values and in the structure of sanitary-genetic identification. The conducted factor analysis made it possible to single out the key value-self-identification factors of the psychological health of adolescent schoolchildren.
Keywords: psychological health, values, self-identification, sanitary-genetic identity, gender differences, schoolchildren, adolescents
Literature list: Belyaev I.A. Intencional’nost’ celostnogo mirootnosheniya [Intentionality of values]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta [Journal of Orenburg state university], 2007, № 1, pp. 29–35. (In Russ.). Golyanich V.M., Bondaruk A.F., Khodakovskaia O.V. Tsennostno-intentsional'nye strategii psikhologicheskoi adaptatsii k professional'noi srede [Value-intentional strategies of psychological adaptation to the professional environment]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Pedagogika. Psikhologiia Sotsiokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2019, vol. 25, № 3, рр. 77–82. (In Russ.) Golyanich V.M., Bondaruk A.F., Shapoval V.A., Tulupyeva T.V. Value contradictions as psychodiagnostic criteria of professional competence and an intrapersonal conflict [Value contradictions as psychodiagnostic criteria of professional competence and intrapersonal conflict]. Eksperimental’naya psikhologiya [Experimental psychology], 2018, vol. 11, № 3, pp. 120–139. (In Russ.) Golyanich V.M., Khodakovskaia O.V., Bondaruk A.F. Model' psikhologicheskogo zdorov'ya shkol'nikov podrostkovogo vozrasta [Model of psychological health of adolescent school children]. Psikhologicheskoe zdorov'e i tekhnologii zdorov'esberezheniya v sovremennoi obrazovatel'noi srede. Kollektivnaya monografiya [Psychological health and health-saving technologies in the modern educational environment: collective monograph]. Saint Petersburg, NITS ART Publ., pp. 12–35. (In Russ.) Dubrovina I.V. Psikhologicheskaya kul'tura i zadachi vospitaniya v sovremennoi shkole [Psychological culture and problems of education in modern schools]. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya [Bulletin of practical psychology of education], 2018, № 1–2 (54–55), pp. 6–11. (In Russ.) Fantalova E.B. Diagnostika tsennostei i vnutrennikh konfliktov v obshchei i klinicheskoi psikhologii [Diagnostics of values and internal conflicts in general and clinical psychology]. Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia [Clinical and special psychology], 2013, № 1, pp. 66–83. (In Russ.) Khvatova M.V. Aksiologicheskiy podkhod k issledovaniyu akmeologicheskikh resursov psikhologicheskogo zdorovya molodezhi [Axiological approach to the study of acmeological resources of psychological health of youth]. Izvestiia Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Smolensk State University], 2011, № 3 (15), pp. 468–478. (In Russ.) Khodakovskaia O.V., Golyanich V.M. Sanogeneticheskaya identichnost': psikhologicheskoe zdorov'e v samoopredelenii podrostka [Sanogenetic identity: psychological health in adolescent self-identification]. Perspektivy psikhologo-pedagogicheskoi raboty v sovremennom obrazovatel'nom uchrezhdenii: sb. materialov III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. i obrazovatel'nogo seminara: (k 100-letiyu Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury) [Prospects of psychological and pedagogical work in a modern educational institution: collection of materials of the III International scientific and practical conference and educational seminar: (to the 100th anniversary of the Saint Petersburg State Institute of culture)]. Saint Petersburg, NITS ART Publ., pp. 88–91. (In Russ.) Tsvetkova L.A., Gurvich I.N. Psikhologiia zdorov'ia [Health psychology]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ser. 16: Psikhologiia. Pedagogika [Bulletin of the Saint Petersburg University. Ser. 16: Psychology. Pedagogy], 2012, № 1, pp. 48–52. (In Russ.) Chernysheva N. S. Praktikum po vozrastnoi psikhologii [Workshop on age psychology]. Vladimir, VlGU Publ., 2015, 98 p. (In Russ.) Shuvalov A.V. Problema psikhologicheskogo zdorov'ya cheloveka na peresechenii nauchnogo i mirovozzrencheskogo aspektov [The problem of human psychological health at the intersection of scientific and ideological aspects]. Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Ser. 4: Pedagogika. Psikhologiya [Bulletin of the Orthodox St. Tikhon's University for the Humanities. Ser. 4: Pedagogy. Psychology], 2015, vol. 4 (39), pp. 118–141. (In Russ.)
Author's info: Olga V. Khodakovskaia, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University of Culture, St. Petersburg, Russia, olga-khodakovskaya@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-4866-5349
Co-author's info: Valerii M. Golyanich, Doctor of Medical Sciences, Professor, St. Petersburg State University of Culture, St. Petersburg, Russia, golyanich58@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8118-761X
Co-author's info: Aleksandr F. Bondaruk, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University of Culture, St. Petersburg, Russia, bondaruk59@bk.ru, https://orcid.org/0000-0002-6549-6399