16
Yelena S. Slyusareva
Stavropol State Pedagogic Institute
Methodology of psychological diagnostics of pedagogues' readiness for implementation of inclusive educational practice
Slyusareva Ye. S. Methodology of psychological diagnostics of pedagogues' readiness for implementation of inclusive educational practice. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2020, vol. 26, № 1, pp. 104–111 (In Russ.). DOI 10.34216/2073-1426-2020-26-1-104-111
DOI: 10.34216/2073-1426-2020-26-1-104-111
УДК: 159.923
Publish date: 2019-12-11
Annotation: The article considers the concept of professional readiness of pedagogues to implement inclusive educational practice; identifies and substantiates substructures (pedagogical and psychological) of professional readiness of pedagogues. In accordance with the theoretical provisions on the professional readiness of a pedagogue included in the system of inclusive education, a method of psychological diagnostics of pedagogues' readiness for the implementation of inclusive educational practice is developed and presented. Methods of psychological diagnostics are developed based on the theoretical principles of professional readiness of the pedagogue, regulatory requirements for the training of the pedagogue, method of expert assessment based on which, the summation of statements of questionnaires is defined. Estimation of quality of methods of psychological diagnostics of professional readiness of pedagogues to implement inclusive educational practices was based on psychometric requirements for diagnostic procedure: standardisation, validity, reliability, representativeness. The reliability and reliability of the research was provided by a representative sample of the tested – 129 pedagogues implementing inclusive educational practice in Stavropol and Stavropol Land took part in the pilot study. The proposed methodology for the psychological diagnosis of pedagogues' readiness to implement inclusive educational practice allows us to identify difficulties encountered by pedagogues who have different experiences of "entering" into inclusive culture and practice and, based on the results obtained, build psychological (methodological, educational) support for pedagogues in accordance with their request.
Keywords: professional readiness of pedagogues, psychological diagnosis, inclusive educational practice
Literature list: 1. Kuzmina O.S. Podgotovka pedagogov k rabote v usloviyah inklyuzivnogo obrazovaniya: dis. …dokt. ped. nauk [Preparation of teachers for work in conditions of inclusive education: Dr. Sci. (Pedagogical science) diss.]. Omsk, 2015, 319 p. (In Russ.) 2. Labunskaya V.A. Psikhologiya zatrudnennogo obshcheniya [Psychology of difficult communication], ed. by V.A Labunskaya, Yu.A. Mendzheritskaya, E.D. Breus and etc. Moscow, Akademiya Publ., 2001, 288 p. 3. Melnikov V.M., Yampol'skij L.T. Vvedenie v eksperimental'nuyupsihologiyulichnosti [Introduction to experimental personality psychology]. Moscow, Prosvesheniye Publ., 1985, 319 p. (In Russ.) 4. Pilipenko A.I. Poznavatel'nye bar'ery v obuchenii fizike i metodicheskie printsipy ikh preodoleniya: dis. ... dokt. ped. nauk [Cognitive barriers in teaching physics and methodological principles to overcome them: D.Ed. (Education) diss.]. Kursk, 1997, 229 p. (In Russ.) 5. Plugina M.I., Znamenskaya S.V. Akmeologicheskoe obespechenie professional'noj kompetentnosti upravlencheskogo personala sovremennogo vuza [Acmeological support of professional competence of the managerial staff of a modern university]. KANT, 2017, vol. 22, p. 50 (In Russ.) 6. Khafizullina I.N. Formirovanie inkliuzivnoi kompetentnosti budushchikh uchitelei v protsesse professional'noi podgotovki: dis. … kand. ped. nauk [Formation of inclusive competence of future teachers in the process of professional training: Dr. Sci. (Pedagogical science) diss.]. Astrakhan, 2008, 213 p.(In Russ.) 7. Khitriuk V.V. Formirovanie inkliuzivnoi gotovnosti budushchikh pedagogov v usloviiakh vysshego obrazovaniia: dis. dokt. ped. nauk [The formation of inclusive readiness of future teachers in higher education: Dr. Sci. (Pedagogical science) diss.]. Kaliningrad, 2015, 390 p. (In Russ.) 8. Shevandrin N.I. Sotsial'naya psikhologiya v obrazovanii. Ch. 1. Kontseptual'nye I prikladnye osnovy sotsial'noy psikhologii [Social psychology in education. P. 1. Conceptual and applied foundations of social psychology]. Moscow, VLADOS Publ., 1995, 544 p. (In Russ.) 9. Shumilovskaia Iu.V. Podgotovka budushchego uchitelia k rabote s uchashchimisia v usloviiakh inkliuzivnogo obrazovaniia: dis. … kand. ped. nauk [Preparation of the future teachers to work with students in the conditions of inclusive education: Dr. Sci. (Pedagogical science) diss.]. Shuya, 2011, 175 p. (In Russ.) 10. Yakovleva I.M. Professionalno-lichnostnaya gotovnost pedagoga k rabote s detmi s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya [Professional and personal readiness of a teacher to work with children with disabilities]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Series: Pedagogy [Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Pedagogy], 2009, vol. 4, pp. 140–144. (In Russ.)
Author's info: Yelena S. Slyusareva, ORCID 0000-0001-6262-3439, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Stavropol State Pedagogic Institute, Stavropol, Russia. E-mail: slusareva2005@yandex.ru