20
Rustem F. Mirkhasanov
Kazan (Volga Region) Federal University
Linar S. Sabitov
Kazan (Volga Region) Federal University
Igor Ni. Garkin
Kazan (Volga Region) Federal University
The process of creating creative products for students of architects and designers: integrative teaching methods
Mirkhasanov R.F., Sabitov L.S., Garkin I.N., The process of creating creative products for students of architects and designers: integrative teaching methods. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2023, Т. 29, vol. 2, pp. 161-167. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-2-161-167
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-2-161-167
УДК: 378:73
Publish date: 2023-04-17
Annotation: Article translates the practical pedagogical experience of the author in the course of studying and fixing the formal (compositional) sphere in classical, textbook works of painting, DPI, architecture and design. The composition is educational and creative, based on the laws and means of the formal sphere, is programmable in line with success. The purpose of the article is to increase the professional level of students' work in line with creative, compositional thinking and vision in planar and three-dimensional composition.
Keywords: composition, propaedeutics, formal (compositional) approach, design, color, graphics
Literature list: Agafonkina N.V. Nekotorye aspekty razrabotki program povysheniya kvalifikacii dlya ekspertov-stroitelej [Some aspects of the development of professional development programs for construction experts]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Pedagogika. Psihologiya. Sociokinetika [Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2018, vol. 24, № 4, pp. 175-177. (In Russ.) Gar'kin I.N. Kompetentnostnyj podhod k razrabotke rabochej programmy po discipline «Tekhnologiya i organizaciya v gorodskom stroitel'stve» [Competence-based approach to the development of a work program on the discipline “Technology and organization in urban constructionˮ]. Sovremennye problem nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2017, vol. 1. URL: http://www.science-education.ru/article/view?id=26119 (In Russ.) Gar'kin I.N. Podgotovka glavnogo inzhenera proekta v stroitel'stve na osnove sostavleniya psihologo-professional'nogo portreta [Training of the chief engineer of the project in construction on the basis of drawing up a psychological and professional portrait]. Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Surgut State Pedagogical University], 2020, vol. 1 (64), pp. 22-27 (In Russ.) Gar'kina I.A., Danilov A.M. Sistemnyjpodhod k povysheniyu kachestva obrazovaniya [A systematic approach to improving the quality of education]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. Ser.: Pedagogika. Psihologiya. Social'nayarabota. Yuvenologiya. Sociokinetika [Bulletin of the Kostroma State University named after N.A. Nekrasov. Ser.: Pedagogy. Psychology. Social work. Juvenile studies. Sociokinetics], 2013, vol. 19 (4), pp. 4-7 (In Russ.) Deputatov M.A., Gar'kin I.N., Medvedeva L.M. Realizaciya molodezhnoj politiki v stroitel'nomvuze: sociologicheskij aspect [Implementation of youth policy in a construction university: a sociological aspect]. Regional'naya arhitektura i stroitel'stvo [Regional architecture and construction], 2017, vol. 2 (31), pp. 122-126 (In Russ.) Li N.G. Poznavatel'nyj process v praktike obucheniya akademicheskomu risunku v sisteme hudozhestvennogo obrazovaniya (sostoyanie, problem i perspektivy) [Cognitive process in the practice of teaching academic drawing in the system of art education (state, problems and prospects)]. Regional'naya arhitektura i stroitel'stvo [Regional architecture and construction], 2008, vol. 2, pp. 87-95. (In Russ.) Li N.G. Problema vospriyatiyai poznavatel'naya deyatel'nost' studentov v processe obucheniya akademicheskomu risunku v vuzah [The problem of perception and cognitive activity of students in the process of teaching academic drawing in universities]. Regional'naya arhitektura i stroitel'stvo [Regional architecture and construction], 2010, vol. 2, pp. 169-173 (In Russ.) Li N.G. Problemy pedagogicheskih kadrov v hudozhestvennom obrazovanii [Problems of pedagogical personnel in art education]. Regional'naya arhitektura i stroitel'stvo [Regional architecture and construction], 2011, vol. 1, pp. 185-189 (In Russ.) Najnish L.A., Boldyrev S.A., Golubinskaya T.V. Universal'naya tekhnologiya obucheniya kak sredstvo resheniya problem pedagogiki tekhnicheskogo vuza [Universal learning technology as a means of solving problems of pedagogy of a technical university]. Alma mater (Vestnik vysshejshkoly) [Alma mater (Bulletin of the Higher school)], 2015, vol. 1, pp. 71-75. (In Russ.) Najnish L.A., Golubinskaya T.V., Lazareva O.I. Model' prognoza rezul'tatov professional'noj podgotovki [The model of forecasting the results of professional training]. Alma mater (Vestnik vysshejshkoly) [Alma mater (Bulletin of the Higher school)], 2015, vol. 11, pp. 58-63. (In Russ.)
Author's info: Rustem F. Mirkhasanov, Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia, rystem69@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2028-8892
Co-author's info: Linar S. Sabitov, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia, sabitov@bk.ru, https://orcid.org/0000-0001-7381-9752
Co-author's info: Igor Ni. Garkin, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Moscow State University of Technology and Management. K.G. Razumovsky (First Cossack University), Penza, Russia, igor_garkin@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-4111-6558