22
Natalya G. Lavrentyeva
Ivanovo State University
Eugeniya V. Orlova
Lenin Ivanovo State Power Engineering University Ivanovo
Teaching prosody awareness in spontaneous speech for non-linguistic students
Lavrentyeva N.G., Orlova E.V. Teaching prosody awareness in spontaneous speech for non-linguistic students // Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. 2021. vol. 27, № 3. pp. 167-172. (In Russ.) https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-3-167-172
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-3-167-172
УДК: 811.11:378
Publish date: 2021-08-03
Annotation: The paper reports on the findings of the study of prosody in teaching spontaneous speech production. Insufficient development of a scientifically based methodology for building oral language skills, taking into account its prosodic characteristics, determines the relevance of the study. The main goal of the research is to correct the methodology of teaching spontaneous learner talk, based on the results of experimental phonetic research. The research methodology is based on an integrated approach using linguistic methods of experimental phonetic research, as well as methods of psychological and pedagogic research. The results of phonetic experiment of 97 monolingual utterances of undergraduate students, non-English majors (total running 190 minutes) show a summary of commonly occurring problems that lead to non-native intonation. These problems are mostly related to improper segmentation, wrong distribution of the utterance stress, incorrect rhythmic organisation of speech, break of intonation continuum, inappropriate intonation patterns and melodic contour. The proposed prosodic focus on teaching spontaneous monologue speech includes the following stages: sensitisation, imitation, reading with prosody and practice activities. Methodological recommendations contain specific proposals for teaching sentence stress, syntagmatic division, pausing, intonation and rhythmics of spontaneous speech.
Keywords: prosody, spontaneous speech, prosodic interference, academic discourse, teaching phonetic matters, methodology of teaching English
Literature list: Boguslavskii I.M. Grammatikalizatsiia sposobov razresheniia sintaksicheskikh konfliktov: asimmetrichnye konstruktsii [Grammaticalization of syntactic conflict resolution: Asymmetric constructions]. Јuzhnoslovenski filolog [South Slavic philologist], 2013, LXIX, pp. 115–135. (In Russ.). Vishnevskaia G.M. Interferentsiia i aktsent (na materiale intonatsionnykh oshibok pri izuchenii nerodnogo iazyka): dis. … dokt. filol. nauk [Interference and accent placement (exemplified by intonation errors in the second language acquisition): DSc thesis]. St. Peterburg., 1993, 373 p. (In Russ.). Lavrent'eva N.G. Prosodicheskie osobennosti ekonomicheskogo diskursa [Prosodic features of economic discourse]. Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Gumanitarnye nauki [Ivanovo State University bulletin. Series: the Humanitis], 2015, № 1 (15), pp. 44–47. (In Russ.). Lavrent'eva N.G. Prosodicheskoe oformlenie dvukhkomponentnykh terminologicheskikh edinits (na materiale ekonomicheskogo diskursa) [Prosodic features of compound terminological units (on the material of economic discourse)]. Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Seriia: Gumanitarnye nauki [News of higher educational institutions: the Humanities], 2012, vol. 3, № 3, pp. 192–195. (In Russ.). Leont'ev A.A. Psikholingvisticheskie edinitsy i porozhdenie rechevogo vyskazyvaniia [Psycholinguistic units and speech generation]. Moscow, Krasand Publ., 2014, 316 p. (In Russ.). Luriia A.R. Iazyk i soznanie [Language and the mind]. St. Peterburg, Piter Publ., 2020, 448 p. (In Russ.). Orlova E.V. Prosodicheskoe oformlenie angliiskikh kollokatsii: eksperimental'noe issledovanie [Prosodic patterns in productions of collocations: the results of experimental studies]. Aktual'nye voprosy sovremennoi nauki i obrazovaniia: monografiia [Modern problems of science and education], ed. by G.Iu. Guliaeva. Penza, MTsNS, Nauka i Prosveshchenie Publ., 2020, pp. 235–245. (In Russ.). Podlesskaia V.I., Kibrik A.A. Korrektsiia v ustnoi russkoi monologicheskoi rechi po dannym korpusnogo issledovaniia [A corpus based study of error correction in the Russian monologue speech]. Russkii iazyk v nauchnom osveshchenii [Russian language and linguistic theory], 2006, № 12, pp. 7–55. (In Russ.). Sizova Ju.S., Beljaeva N.G. Ispol'zovanie neadaptirovannyh materialov dlja razvitija razgovornyh navykov u studentov: metod “noticing” («uznavanie») v jazykovoj dejatel'nosti [Authentic materials use for students' oral skills development: ‟noticing” method in linguistic activity]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika [Vestnik Kostroma State University. Series: Pedagogy, Psychology, Sociokinetics], 2018, № 2, pp. 180–186. (In Russ.). Solov'eva I.Iu. Formirovanie navykov spontannoi inoiazychnoi rechi kak sostavliaiushchei professional'noi kompetentnosti studentov vysshei shkoly [Development of skills of spontaneous speech in a foreign language as a component of university students competency]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Problemy vysshego obrazovaniia [Voronezh State University bulletin. Series: The problems of higher education], 2019, № 1, pp. 86–88. (in Russ.). Tiurina S.Iu. Professional'no orientirovannoe obuchenie magistrantov po inostrannomu iazyku: sistemnyi podkhod [Profession-oriented foreign language trainingof master degree students: system approach]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Obrazovanie i pedagogicheskie nauki [Moscow State Linguistic University bulletin. Education and pedagogy], 2017, № 4 (775), pp. 58–67. (In Russ.). Fonetika spontannoi rechi [Phonetics of spontaneous speech]. Bondarko L.V., Verbitskaia L.A., Geil'man N.I. and others., ed. by N.D. Svetozarovoi. Leningrad, Izdatel’stvo Leningradskogo universiteta Publ., 1988, 248 p. (In Russ.). Shcherba L.V. Iazykovaia sistema i rechevaia deiatel'nost' [Language system and speech activity]. St. Peterburg, LKI Publ., 2008, 432 p. (In Russ.).
Author's info: Natalya G. Lavrentyeva, Candidate of Philological Sciences, Ivanovo State University, Ivanovo, engl.natalya@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-7280-4882
Co-author's info: Eugeniya V. Orlova, Candidate of Philological Sciences, Lenin Ivanovo State Power Engineering University Ivanovo, ev.orlova.ispu@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6647-0548