13
Olga V. Konovalova
Shadrinsk State Pedagogic University
Yelena A. Shereshkova
Shadrinsk State Pedagogic University
The relationship between vitality and the level of subjectivity in future pedagogues
Konovalova O.V., Shereshkova Y.A. The relationship between vitality and the level of subjectivity in future pedagogues. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2021, vol. 27, № 2, pp. 97-103 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-2-97-103
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-2-97-103
УДК: 378
Publish date: 2021-05-14
Annotation: The article presents the results of a study of subjectivity and vitality among students – future pedagogues. Topicality of the research is determined by the need to increase the subjectivity of students as one of the predictors that determine the vitality of a person. The theoretical analysis of the concepts of "subjectivity", "vitality" is carried out. The authors examine the results of the study of the ratio of the components of subjectivity and indicators of vitality in students. The purpose of the study is to identify the relationship between indicators of viability and the level of subjectivity and its components among students – future pedagogues. It was found that the indicators of subjectivity (activity, ability to reflect, freedom of choice, awareness of uniqueness, understanding and acceptance of another as well as self-development) in this sample are at the average value. Analysis of the data of the study of viability and its indicators, it was found that in this sample of subjects self-motivation, social competency, self-esteem and adaptive ways of behaviour are most pronounced. The author has established significant correlations between the indicators of vitality and the components of subjectivity. The empirical data obtained in the study and described in the article can be used in the development of programmes in the formation of professional competences in first-year students.
Keywords: subjectivity of personality, structure of subjectivity, vitality, students, future pedagogues
Literature list: Volkova E.N. Sub"ektnost' kak integrativnoe svojstvo lichnosti pedagoga: avtoref. dis. ... kand. psihol. nauk [Subjectivity as an integrative property of the pedagogue's personality: author. dis. ... Cand. psychol. sciences]. Moscow, 1992, 22 p. (In Russ.) Zeer Je.F. Social'no-psihologicheskie aspekty razvitija zhiznesposobnosti i formirovanija zhiznestojkosti cheloveka [Socio-psychological aspects of the development of vitality and the formation of human resilience]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii [Pedagogical education in Russia], 2015, № 8, pp. 69–76. (In Russ.) Laktionova A.I. Strukturno-urovnevyj analiz fenomena zhiznesposobnosti cheloveka [Structural-level analysis of the phenomenon of human vitality]. Institut psihologii Rossijskoj Akademii Nauk. Organizacionnaja psihologija i psihologija truda [Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. Organizational Psychology and Labor Psychology], 2017, vol. 2, № 4, pp. 106–133. (In Russ.) Leont'ev D.A. CHto daet psihologii ponyatie sub"ekta: sub"ektnost' kak izmerenie lichnosti [What gives psychology the concept of a subject: subjectivity as a dimension of personality]. Epistemology & Philosophy of Science, 2010, № 3, pp. 136–154. (In Russ.) Lichnostnyj potencial budushhih pedagogov: kollektiv. monogr. [Personal potential of future pedagogues: collective monograph], E.A. Volgusnova etc., ed. by Ju.M. Edihanovoj. Shadrinsk, ShGPU Publ., 2019, 234 p. (In Russ.) Mahnach A.V. Teoreticheskie osnovaniya metodov ocenki zhiznesposobnosti professionala [Theoretical foundations of methods for assessing the viability of a professional]. Institut psihologii Rossijskoj akademii nauk. Organizacionnaya psihologiya i psihologiya truda [Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. Organizational psychology and labor psychology], 2017, vol. 2, № 1, pp. 23–53. (In Russ.) Nesterova A.A. Razrabotka i validizaciya metodiki «zhiznesposobnost' lichnosti» [Development and validation of the methodology ‟personality vitality”]. Psihologicheskij zhurnal [Psychological journal], 2017, vol. 38, № 4, pp. 93–108. (In Russ.) Shereshkova E.A., Volgusnova E.A., Spicyna O.A. Rol' zhiznesposobnosti v preodolenii trudnyh zhiznennyh situacij u budushhih pedagogov fizicheskoj kul'tury [The role of vitality in overcoming difficult life situations among future physical culture pedagogues]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii [Pedagogical education in Russia], 2019, № 6, pp. 151–159. (In Russ.) SHCHukina M.A. Sub"ektnyj podhod k samorazvitiyu lichnosti: vozmozhnosti teoreticheskogo ponimaniya i empiricheskogo izucheniya [Subjective approach to personality self-development: possibilities of theoretical understanding and empirical study]. Psihologiya. ZHurnal Vysshej shkoly ekonomiki [Psychology. Journal of the Higher School of Economics], 2014, vol. 11, № 2, pp. 7–22. (In Russ.) SHCHukina M.A. Evristichnost' sub"ektnogo podhoda v psihologicheskih issledovaniyah samorazvitiya lichnosti [Heuristicity of the Subjective Approach in Psychological Research of Personality Self-Development]. Psihologicheskij zhurnal. [Psychological Journal], 2018, vol. 39, № 2, pp. 48–57. (In Russ.)
Author's info: Olga V. Konovalova, Candidate of Psychological Sciences, Shadrinsk State Pedagogic University, Shadrinsk, Russia, olgak1997@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2807-5648
Co-author's info: Yelena A. Shereshkova, Candidate of Psychological Sciences, Shadrinsk State Pedagogic University, Shadrinsk, Russia, elenashereshkova@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9866-4830