7
Ruslan I. Zekeryaev
Crimean Engineering and Pedagogic University
Empirical study of the influence of the value-sense sphere of a personality on its virtual image: a component of meaningful orientations
Zekeryaev R. I. Empirical study of the influence of the value-sense sphere of a personality on its virtual image: a component of meaningful orientations. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2021, vol. 27, № 1, pp. 46–52. (In Russ.). https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-1-46-52
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-1-46-52
УДК: 159.923
Publish date: 2021-02-26
Annotation: The article devoted to the study of the influence of the value-semantic sphere of an individual, namely, life-sense orientations, on its virtual image in the Internet space. The article provides a critical analysis of the literature devoted to the study of the value-semantic sphere of personality and virtual personality in the Internet space. It was determined that the value-semantic sphere as a complex dynamic construct of the personality determines its inner world and sets the vector of its activity. Also, during the analysis of the literature, it was revealed that the system of meanings and values determines the choice of behavioural patterns of the personality, and also acts as a censor to assess the events and phenomena that it encounters. The study analysed the virtual personality of an Internet user as a psychological phenomenon; it describes such properties of a virtual personality as virtuality (the degree of acceptance of virtual reality as an environment in which social life is feasible), involvement (the level of knowledge of information and computer technologies and a sense of belonging to a virtual society) and orientation (the presence or absence of ideas about socially approved behaviour in Internet society). The article also analyses the results of an empirical study of the influence of the component of the meaning-life orientations of the value-semantic sphere of the individual on the properties of his virtual image. It was determined that there is a direct connection between the indicator of the life process and the level of involvement of the virtual personality (people with the perception of their life as filled with meaning and emotionally saturated in the Internet space have developed motivation for life activity) and that there is a direct connection between the indicator of the result of life and the level of orientation of the virtual personality (people with a subjectively assessed high level of self-realisation in the Internet space show a tendency towards normative behaviour).
Keywords: value-semantic sphere of personality, life-meaning orientations, result of life, process of life, virtual space, Internet socialisation, virtual personality, virtuality, involvement, orientation
Literature list: Alekseeva O.S., Rzhanova I.E. Tsennosti i ikh svyaz' s bazovymi chertami lichnosti [Values and their connection with basic personality traits]. Psikhologicheskiye issledovaniya [Psychological research], 2019, № 12 (63). URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2019v12n63/1677-alekseeva63.html (access date: 09.08.2020). (In Russ.) Alishev B.S. Psikhologicheskaya teoriya tsennosti: Sistemno-funktsional'nyy podkhod: dis. ... dokt. psikhol. nauk [Psychological theory of value: System-functional approach]: dis. doct. psychol. sciences. Kazan, 2002, 367 p. (In Russ.) Belinskaya E.P. Identichnost' lichnosti v usloviyakh sotsial'nykh izmeneniy: dis. ... dokt. psikhol. nauk [Identity of personality in conditions of social changes]. Moscow, 2006, 479 p. (In Russ.) Blokhin I.N. Politicheskoye povedeniye lichnosti v mediasrede [Political behavior of the individual in the media environment]. Gumanitarnyy vektor. Seriya: Istoriya, politologiya [Humanitarian vector. Series: History, Political Science], 2013, № 3 (35), pp. 125–134. (In Russ.) Bubnova S.S. Metodika diagnostiki individual'noy struktury tsennostnykh oriyentatsiy [Methods of diagnostics of the individual structure of value orientations]. Metody psikhologicheskoy diagnostiki [Methods of psychological diagnostics], 1994, vol. 2, рр. 144–157. (In Russ.) Zhuravleva N.A. Dinamika tsennostnykh oriyentatsiy lichnosti v usloviyakh sotsial'no-ekonomicheskikh izmeneniy: dis. ... kand. psikhol. nauk. [Dynamics of personal value orientations in conditions of socio-economic changes]. Moscow, 2002, 228 p. (In Russ.) Zavyalova Z.S. Identifikatsiya lichnosti v usloviyakh setevykh kommunikatsiy: postanovka problemy [Personal identification in the context of network communications: problem statement]. Gumanitarnaya informatika [Humanitarian informatics], 2008, issue 4, рр. 38–50. (In Russ.) Zekeryaev R.I. Psikhologicheskiye osobennosti virtual'noy lichnosti pol'zovatelya i yeye tipy [Psychological features of the user's virtual personality and its types]. Sovremennaya nauka: aktual'nyye problemy teorii i praktiki. Seriya: poznaniye [Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Cognition], 2019, № 1 (88), рр. 31–37. (In Russ.) Zekeryaev R.I. Tipy virtual'noy lichnosti internet-pol'zovatelya [Types of virtual personality of the Internet user]. Uchenyye zapiski. Elektronnyy nauchnyy zhurnal kurskogo gosudarstvennogo universiteta [Scientific notes. Electronic scientific journal of Kursk State University], 2019, № 1 (49), рр. 255–263. (In Russ.) Kashirsky D.V. Psikhologiya lichnostnykh tsennostey: dis. ... dokt. psikhol. nauk [Psychology of personal values]. Moscow, 2014, 551 p. (In Russ.) Leont'ev D.A. Tsennostnyye predstavleniya v individual'nom i gruppovom soznanii: vidy, determinanty i izmeneniya vo vremeni [Value representations in individual and group consciousness: types, determinants and changes in time]. Psikhologicheskoye obozreniye [Psychological review], 1998, № 1, рр. 13–25. (In Russ.) Luchinkina A.I., Yudeeva T.V., Ushakova V.R. Informatsionno-psikhologicheskaya bezopasnost' lichnosti v internet-prostranstve [Information and psychological security of the individual in the Internet space]. Simferopol, DIAIPI Publ., 2015, 151 p. (In Russ.) Luchinkina A.I. Spetsifika interneta kak instituta sotsializatsii [Specificity of the Internet as an institution of socialization]. Nauchnyy rezul'tat. Pedagogika i psikhologiya obrazovaniya [Scientific result. Pedagogy and psychology of education], 2019, № 1, рр. 59–69. (In Russ.) Naumova N.F. Sotsiologicheskiye i psikhologicheskiye aspekty tselenapravlennogo povedeniya [Sociological and psychological aspects of purposeful behavior]. Moscow, Nauka Publ., 1988, 200 p. (In Russ.)
Author's info: Ruslan I. Zekeryaev, Crimean Engineering and Pedagogic University, Simferopol, Crimea, rzekeryayev@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0001-8594-127X