3
Anastasiya A. Korsakova
Kostroma State University
Continuity of the system of general, additional and professional education as a mechanism for the formation of the social creativity of the individual
Корсакова А.А. Преемственность системы общего, дополнительного и профессионального образования как механизм формирования социальной креативности личности // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020. Т. 26, № 4. С. 25-32. DOI https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-4-25-32
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-4-25-32
УДК: 159.923
Publish date: 2020-10-23
Annotation: The article reveals the essence of the concept of "social creativity", it offers indicators and levels of formation of social creativity. The resources of out-of-town children's health centres in the formation of social creativity of the individual are described. The results of the study are presented, proving the possibility of the formation of social creativity by means of project activities. On a sample of the 1st year students of Kostroma State University, it was shown that the young adult who have experience in project activities in general education schools and in temporary children's associations, at the stage of the beginning of their student life at university, show a higher level of communicative and social creativity, are significantly less likely to experience various communication difficulties, are able to effectively interact in a team and resolve conflict situations. It is concluded that continuity in the systems of general, additional and professional education is an important mechanism of socialization and the formation of social creativity of an individual.
Keywords: social creativity, communicative creativity, youth, continuity, program of summer recreation and children's health improvement
Literature list: Adykulov A.A. Tvorchestvo i psikhologicheskiye determinanty v yunosheskom vozraste [Creativity and psychological determinants in adolescence]. Vestnik KRSU [Vestnik KRSU], 2017, vol. 17, № 9, pp. 198–200. (In Russ.) Ananyev B.G. K psikhofiziologii studencheskogo vozrasta [To the psychophysiology of student age]. Sovremennyye psikhologicheskiye problemy vysshey shkoly [Modern psychological problems of higher education], 1969, issue 2, pp. 34–35. (In Russ.) Banyukhova A.E. Psikhologicheskiye aspekty razvitiya sotsialnoy kreativnosti studentov [Psychological aspects of the development of social creativity of students]. Vestnik TGPU [Vestnik TSPU], 2011, № 6, pp. 199–203. (In Russ.) Katelina A.A. Vospitatelnyy potentsial detskogo lagerya [Educational potential of the children's camp]. Vestnik LGU im. A.S. Pushkina [Bulletin Leningrad State University named after A.S. Pushkin], 2016, № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vospitatelnyy-potentsial-detskogo-lagerya (access date: 17.09.2020). (In Russ.) Kondrakova E.D. Sovremennyye podkhody k razvitiyu sotsialnoy kreativnosti studentov [Modern approaches to the development of social creativity of students]. Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii: Nauchnoy eizdaniye FGBOU VPO «Uralskiy gospeduniversitet» [Pedagogical education in Russia. Scientific publication FSBEI HPE “Ural State Pedagogical Universityˮ], 2012, № 5, pp. 169–173. (In Russ.) Korsakova А.A., Samokhvalova A.G., Kovalenko M.Yu. Vklyucheniye studentov v proyektnuyu deyatelnost kak mekhanizm formirovaniya sotsialnoy kreativnosti [Formation of social creativity of the personality through inclusion of students in project activities]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2020, vol. 26, № 2, pp. 180–185. (InRuss.) Maklakov A.G. Obshchaya psikhologiya: uchebnik dlya vuzov [General psychology: textbook for universities]. SPb., Piter Publ., 2012, 583 p. (In Russ.) Murashova A.G. Razvitiye vospitatelnoy deyatelnosti pedagogovdetskogo ozdorovitelnogo tsentra v sovremennykh usloviyakh [Development of educational activities of teachers of the children's health center in modern conditions]: dis. kand. ped. nauk [dissertation of the candidate of pedagogical sciences dis]. М., 2002. (In Russ.) Samohvalova A.G. Razvitiye mezhkulturnoy kommunikativnoy kompetentnosti detey i podrostkov [Development of intercultural communicative competence of children and adolescents], A.G Samokhvalova, O.B. Skryabinа, M.V. Metts, N.M. Ivanova. Kostroma, KGU Publ., 2018, 172 p. (In Russ.) Serdyukova E.Ya. Sovremennyye podkhody k organizatsii nepreryvnogo professionalnogo obrazovaniya pedagogicheskikh rabotnikov [Modern approaches to the organization of continuing professional education of teachers]. Vestnik Luganskogo natsionalnogo universiteta im. T. Shevchenko. Ser. 1, Ped. nauki. Obrazovaniye [Vestnik of Luhansk National University T. Shevchenko. Ser. 1, Ped. Sciences. Education], 2020, № 1 (40), рр. 126–133. (In Russ.) Smolyaninova O.G., Ivanov N.A. Nekotoryye aspekty professionalnoy podgotovki v sisteme «bakalavriat – magistratura» v usloviyakh informatsionnogo obshchestva [Some aspects of training in bachelor-master system in the information society]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2020, vol. 26, № 2, pp. 154– 160. (In Russ.).
Author's info: Корсакова Анастасия Александровна, ORCID https://orcid.org/0000-0002-6701-1076, Костромской государственный университет, Кострома, Россия E-mail: korsakova.a.a@mail.ru