19
Mariya S. Chekalina
Novosibirsk State Pedagogic University
Development of competence “forecasting” as conditions of readiness for professional self-determination
Chekalina M.S. Development of competence “forecastingˮ as conditions of readiness for professional self-determination. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology.Sociokinetics, 2020, vol. 26, № 4, pp. 139-146 (In Russ.). DOI https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-4-139-146
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-4-139-146
УДК: 378
Publish date: 2020-10-13
Annotation: The article presents the results of the study of the conditionality of the components of forecasting the regulatory-will qualities of the personality among men who are ready and not ready for professional self-determination. In the article, the author reveals the specifics of the competence of forecasting in higher education. In the article, the author identifies two areas in the framework of which the competence of forecasting is considered – as a personal quality and as a "through" skill required in any professional activity. As a result of empirical research, differences were revealed in the conditionality of readiness for professional self-determination, depending on the development of forecasting components. Thus, for students unready for professional self-determination, such components of self-regulation as "planning", "programming", "evaluating results", "flexibility", "independence", are caused by changes in mood, well-being, activity. For students ready for professional self-determination, these same components of self-regulation are determined by the strength of the intentions of young men, the development of volitional qualities, the ability of individual regulation of activity and all regulatory links. Making a conclusion, the author focuses on the role of a teacher at a higher educational organisation in the development of forecasting competence.
Keywords: forecasting, competence, self-regulation, planning, modelling, programming, flexibility, independence, readiness for professional self-determination
Literature list: Abul'khanova K.A., Berezina T.N. Vremia lichnosti i vremia zhizni [Time of personality and time of life]. SPb., Aleteiia Publ., 2001, 304 p. (In Russ.) Baidenko V.I., Oskarsson B. Bazovye navyki (kliuchevye kompetentsii) kak integriruiushchii faktor obrazovatel'nogo protsessa [Basic skills (key competencies) as an integrating factor in the educational process]. Professional'noe obrazovanie i formirovanie lichnosti spetsialista [Professional education and the formation of the personality of a specialist]. Moscow, 2002, pp. 22–46. (In Russ.) Barkanova O.V. Metodiki diagnostiki emotsional'noi sfery: psikhologicheskii praktikum [Methods for diagnosing the emotional sphere: psychological workshop]. Krasnoiarsk, Litera-print Publ., 2009, issue 2, 237 p. (In Russ.) Kir'iakova A.V., Kozlovskaia T.N. Samoorganizatsiia vremeni kak faktor formirovaniia “Obraza budushchego” studenta universiteta [Self-organization of time as a factor in the formation of the “Image of the future” of a university student]. Nizhnii Novgorod, VGIPA Publ., 2006, 142 p. (In Russ.) Klimov E.A. Psikhologiia professional'nogo samoopredeleniia [Psychology of professional self-determination]. Moscow, Akademiia Publ., 2004, 304 p. (In Russ.) Morosanova V.I. Individual'nyi stil' samoreguliatsii: fenomen, struktura i funktsii v proizvol'noi aktivnosti cheloveka [Individual style of self-regulation: phenomenon, structure and functions in a person's voluntary activity]. Moscow, Nauka Publ., 1998, 192 p. (In Russ.) Novikov A.M. Professional'noe obrazovanie v Rossii [Professional education in Russia]. Moscow, 1997, 253 p. (In Russ.) Pashukova T.I., Dopira A.I., D'iakonov G.V. Praktikum po obshchei psikhologii dlia studentov pedagogicheskikh vuzov: uchebnoe posobie [Workshop on general psychology for students of pedagogical universities: a tutorial]. Moscow, Institut prakticheskoi psikhologii Publ., 1996, 127 p. (In Russ.) Petrova V.N. Metodika izucheniia obraza vozmozhnogo budushchego [Methods of studying the image of a possible future]. Sibirskii psikhologicheskii zhurnal [Siberian Psychological Journal], 2002, № 16–17, pp. 32–36. (In Russ.) Povzun V.D. Tsennostnoe samoopredelenie lichnosti v universitetskom obrazovanii [Value self-determination of personality in university education]. Aksiologiia obrazovaniia. Fundamental'nye issledovaniia v pedagogike [The axiology of education. Fundamental research in pedagogy]. Moscow, Dom pedagogiki Publ., 2008, pp. 40–88. (In Russ.) Priazhnikov N.S. Lichnaia professional'naia perspektiva [Personal professional perspective]. Pedagogicheskaia diagnostika [Pedagogical diagnostics], 2007, № 6, pp. 138–142. (In Russ.) Chekalina M.S. Samoreguliatsiia i ee komponenty kak uslovie gotovnosti k professional'nomu samoopredeleniiu [Self-regulation and its components as a condition of readiness for professional self-determination]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Pedagogika. Psikhologiia. Sotsiokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2020, vol. 26, № 1, pp. 65–71. (In Russ.)
Author's info: Mariya S. Chekalina, ORCID https://orcid.org/0000-0003-4615-4892, Senior Lecturer, Department of Psychology and Pedagogy, Novosibirsk State Pedagogic University, Novosibirsk, Russia E-mail: mari-serg28@mail.ru