20
Viktoriya O. Zinchenko
Shevchenko Lugansk University
Igor’ P. Manchenko
Dahl Lugansk University
Methodological basis of future economists’ personality professional value
Zinchenko V.O., Manchenko I.P. Methodological basis of future economists’ personality professional value. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2020, vol. 26, № 3, pp. 136-140 (In Russ.). DOI https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-3-136-140
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-3-136-140
УДК: 378:33
Publish date: 2020-06-17
Annotation: The article reflects the results of the scientific search to determine the methodological basis for the formation of the professional value of the personality of future economists, which is due to the increased requirements for this group of specialists in the context of solving the problems of innovative development of the country, ensuring economically viable activities for the benefit of the state and all its citizens. The need for comprehensive use of the leading provisions of axiological, personality-oriented, competent and environmental methodological approaches is justified, which will create effective conditions for the formation of professional values of the personality of future economists. The implementation of the process for the formation of professional personality values among students of economic specialties is connected with the organisation of an axiologically filled educational environment at the university by the authors; that will allow using a wide range of opportunities for educational and non-educational work and increase the effectiveness of pedagogic influences on the formation of professional values among future economists. The article presents the author's definition of the educational environment as a condition for the formation of professional values of the personality of future economists.
Keywords: higher economic education, professional values of personality, axiological approach, personality-oriented approach, competency approach, medium approach, educational environment.
Literature list: Akutina S.P., Kalinina T.V. Formirovanie smyslozhiznennoi kontseptsii sovremennogo studenchestva v protsesse professional'nogo vospitaniia v vuze [Formation of a meaningful concept of modern students in the process of professional education at the university]. Nauchnyi dialog [Scientific dialogue], 2016, № 3 (51), pp. 255–266. (In Russ.) Bogomolova E.V. Integratsiia lichnostno-orientirovannogo i sinergeticheskogo podkhodov kak metodologicheskaia osnova podgotovki sovremennogo spetsialista [Integration of personal-oriented and synergistic approaches as a methodological basis for the training of a modern specialist]. Gumanizatsiia obrazovaniia [Humanization of education], 2017, № 4, pp. 33–38. (In Russ.) Vasil'eva T.V., Vasil'ev K.A. Formirovanie i razvitie professional'nykh kompetentsii studentov vysshei shkoly napravleniia «Ekonomika» [Formation and development of professional competencies of students of higher education ‟Economics”]. Uspekhi sovremennoi nauki i obrazovaniia [Successes of modern science and education], 2016, part 1, № 9, pp. 18–20. (In Russ.) Zinchenko V.O. Metodologicheskie osnovy kachestva obrazovaniia v vuze [Methodological foundations of the quality of education at the university]. IV Luzhskie nauchnye chteniia. Sovremennoe nauchnoe znanie: teoriia i praktika: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf., maia 22, 2016 [IV Luga scientific readings. Modern scientific knowledge: theory and practice: materials of the international scientific-practical conference on May 22, 2016], ed. by T.V. Sedletskaya. St. Petersburg, Pushkin LGU Publ., 2016, pp. 82–85. (In Russ.) Korneva O.S. Formirovanie informatsionnoi kompetentnosti budushchikh ekonomistov na osnove kontseptsii fundirovaniia: dis. … kand. ped. nauk [Formation of information competence of future economists based on the concept of foundation: KSc thesis]. Yaroslavl, 2016, 268 p. (In Russ.) Kuznetsov R.A. O probleme formirovaniia tsennostno-smyslovogo otnosheniia k voennoi sluzhbe kursantov voisk natsional'noi gvardii rossiiskoi federatsii [On the problem of forming a meaningful attitude to the military service of cadets of the National Guard of the Russian Federation]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2019, № 1, pp. 136–141. (In Russ.) Ledovskaia T.V., Solynin N.E., Khodyrev A.M. Sravnitel'naia kharakteristika tsennostei studentov v period krizisa identichnosti na raznykh urovniakh pedagogicheskogo obrazovaniia [Comparative characteristics of student values during the identity crisis at different levels of pedagogical education]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2019, № 1, pp. 116–121. (In Russ.) Pogonyshev V.A., Pogonysheva D.A., Morozova E.I. Podgotovka budushchikh predprinimatelei v obrazovatel'nom prostranstve vuza [Training of future entrepreneurs in the educational space of the university]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2019, № 2, pp. 127–129. (In Russ.) Savel'eva N.Kh. Aksiologizatsiia protsessa professional'noi podgotovki budushchikh spetsialistov ekonomicheskogo profilia [Axiologizing the training of future economic professionals]. Izvestiia Saratovskogo universiteta. Seriia: Filosofiia. Psikhologiia. Pedagogika [News of Saratov University. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogics.], 2015, № 4, pp. 119–121. (In Russ.) Chepelenko K.O. Gumanizatsiia v prostranstve nepreryvnogo obrazovaniia [Humanization in the space of continuing education]. Izvestiia Saratovskogo universiteta. Seriia: Filosofiia. Psikhologiia. Pedagogika [News of Saratov University. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogics.], 2017, part 17, vol. 1. pp. 117–120. (In Russ.)
Author's info: Viktoriya O. Zinchenko, ORCID https://orcid.org/0000-0002-4469-525X, Doctor of Pedagogic Sciences, Associate Professor, Shevchenko Lugansk University, Lugansk. E-mail: metelskayvika@mail.ru
Co-author's info: Igor P. Manchenko, ORCID https://orcid.org/0000-0001-5515-1699, senior lecturer, Dahl Lugansk University, Lugansk. E-mail: bossdonbass@mail.ru