22
Sof’ya I. Yegorova
The Vyatka State University
Andrey M. Savinov
The Vyatka State University
Development and approbation of models of graphic art training for designers of light industry products
Yegorova S.I., Savinov A.M. Development and approbation of models of graphic art training for designers of light industry products. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2020, vol. 26, № 3, pp. 148-153 (In Russ.). DOI https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-3-148-153
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-3-148-153
УДК: 378:677
Publish date: 2020-06-10
Annotation: Topicality of the study responds to a need of modern Russian light industry for designers capable of developing new, aesthetic, highly artistic products. The problem of aesthetic training of designers of products of light industry can be solved by means of art and graphic disciplines. But to date, a holistic artistic and graphic training of designers corresponding to the specifics of their professional practices has not been proposed. The article presents the theoretical justification for the training of designers of light industry products and the results of its approbation. The main research methods are pedagogic modelling and pedagogic experiment. The model is developed on the basis of reverse design methods and a systematic approach. A costume as an object of design includes technological and artistic-aesthetic aspects, respectively, in the content of the model; a set of exercises has been developed aimed at mastering the techniques of artistic graphics of the costume and the development of figurative thinking, the accumulation of visual experience. The pedagogic experiment showed that the developed model allows improving the quality of artistic and graphic training of designers of light industry products. The results of the study can be applied in the preparation of designers in institutions of higher and secondary vocational education.
Keywords: design education, graphic art training of designers of light industry, design of light industry products, art graphics, costume sketch, education model of designers.
Literature list: Abdulloeva A.U. Razvitie tvorcheskoj sposobnosti studentov special`nosti “Dizajn shvejny`x izdelij” [Development of creative ability of students of specialty “design of garments”]. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian pedagogical journal], 2018, № 4, pp. 22–30. (In Russ.) Danilova E`.V. Arxitekturny`e traktaty` Vozrozhdeniya [The Renaissance architectural treatises]. Gradostroitel`stvo i arxitektura [Urban construction and architecture], 2017, vol. 7, № 4, pp. 79–83. (In Russ.) Dromova N.A. Formirovanie xudozhestvenno-texnologicheskoj gotovnosti dizajnera tekstilya v usloviyax sovremennogo vuza [Development of textile designer´s art and technological readiness in modern university conditions]. Chelovek i obrazovanie [Man and Education], 2016, № 2 (47), pp. 120–123. (In Russ.) Dyatlova E.S., Samsonov B.V. Usloviya formirovaniya graficheskix navy`kov u studentov vuzov [Features of forming graphic skills at university students]. E`poxa nauki [Era of science], 2018, № 16, pp. 249–253. (In Russ.) Egorova S.I. Problemy` xudozhestvennoj podgotovki studentov napravleniya “Konstruirovanie izdelij legkoj promy`shlennosti” [Problems of artistic training of students of “designing products of light industry”]. Obshhestvo. Nauka. Innovacii (NPK–2018) [Society. Science. Innovation (SSI-2018)], 2018, pp. 257–264. (In Russ.) Egorova S.I. Cpecifika xudozhestvenno-graficheskoj deyatel`nosti konstruktorov izdelij legkoj promy`shlennosti [The specifics of the art and graphic activity of light industry product designers]. Obshhestvo. Nauka. Innovacii (NPK–2019) [Society. Science. Innovation (SSI-2018)], 2019, pp. 259–266. (In Russ.) Leven O.L. Disciplina “Special`ny`j risunok” kak samostoyatel`ny`j vid uchebnogo risunka v sisteme obucheniya dizajnerov [Subject “Special design drawing” as a separate kind of academic drawing in designers training system]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika [Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics.], 2018, № 2, pp. 152–160. (In Russ.) Lomov S.P. Metodologiya xudozhestvennoj deyatel`nosti [Methodology of artistic activity]. Innovacionny`e proekty` i programmy` v obrazovanii [Innovate projects and programs in education], 2013, № 2, pp. 49–52. (In Russ.) Orexov V.V. Metodika prepodavaniya discipliny` “Speczrisunok” dlya magistrantov programmy` “E`rgodizajn pol`zovatel`skogo interfejsa” [The methodology of teaching the discipline “Special Drawing” for undergraduates of the program “Ergodizayn of user interface”]. Dizajn i xudozhestvennoe tvorchestvo: teoriya, metodika i praktika: materialy` vtoroj mezhdunar. nauchno-prakt. konf. [Design and artistic creation: theory, methodology and practice: materials of the second int. scientific and practical. conf.]. St. Petersburg, FGBOUVO «SPbGUPTD» Publ., pp. 467–472. (In Russ.) Savinov A.M. Metodicheskie principy` akademicheskogo risunka pri podgotovke dizajnerov [Methodological principles of academic drawing in the preparation of designers]. Nauchno-metodicheskij e`lektronny`j zhurnal Koncept [Scientific and Methodological Electronic Journal “Concept”], 2014, № 06, рp. 76–80. (In Russ.) Savinov A.M., Poly`nskaya I.N. Osvoenie metodicheskix principov raboty` nad akademicheskim risunkom pri obuchenii studentov-dizajnerov [Acquisition of methodological principles of work on academic drawing in the course of study of designer students]. Perspektivy` nauki i obrazovaniya [Perspectives of Science & Education], 2019, № 2 (38), рp. 361–373. (In Russ.) Chalova E.I. Markerny`j sketching – sovremenny`j metod vizualizacii dizajna yuvelirny`x ukrashenij [Marker sketching as a modern method of visualization of jewelry design]. Dizajn i xudozhestvennoe tvorchestvo: teoriya, metodika i praktika: materialy` vtoroj mezhdunar. nauchno-prakt. konf. [Design and artistic creation: theory, methodology and practice: materials of the second int. scientific and practical. conf.]. St. Petersburg, SPbGUPTD Publ., 2018, pp. 87–93. (In Russ.) Chasov V.V. Anatomicheskie osnovy` graficheskoj prezentacii chelovecheskoj figury` tekstil`ny`mi dizajnerami [Anatomical foundations of the graphic presentation of a human figure by textile designers]. Dizajn, texnologii i innovacii v tekstil`noj i legkoj promy`shlennosti (INNOVACII–2018): sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchnotexnicheskoj konferencii [Design, technology and innovation in the textile and light industry (INNOVATION-2018): a collection of materials of the International Scientific and Technical Conference]. Moscow, RGU im. A.N. Kosy`gina Publ., 2018, part 4, pp. 187–189. (In Russ.)
Author's info: Sof’ya I. Yegorova, ORCID https://orcid.org/0000-0002-7247-3195, lecturer, Department of Design and Fine Arts, postgraduate student, Department of Technology and Methods of Teaching Technology, the Vyatka State University, Kirov, Russia. E-mail: dartesi@yandex.ru
Co-author's info: Andrey M. Savinov, ORCID https://orcid.org/0000-0001-5158-996, Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, Department of Design and Fine Arts, the Vyatka State University, Kirov, Russia. E-mail: sawinov.andr@yandex.ru