7
Natalia M. Ivanova
Kostroma State University
Tatiana Al. Zimina
Kostroma State University
Formation of prerequisites for financial literacy in children of senior preschool age
Ivanova N.M., Zimina T.A. Formation of prerequisites for financial literacy in children of senior preschool age. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 2, pp. 53-59. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-2-53-59
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-2-53-59
УДК: 372.2
Publish date: 2022-08-01
Annotation: The article substantiates the importance of the formation of prerequisites for financial literacy in older preschool children. A number of problems are noted that complicate the process of forming the prerequisites for financial literacy in older preschool children in kindergarten conditions. Some ways of solving these problems are presented through the interaction of the kindergarten with the university – the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kostroma State Agricultural Academy".
Keywords: prerequisites of financial literacy, older preschool children, kindergarten, interaction with the university, developing subject-spatial environment, classes with preschool children.
Literature list: Bicheva I.B., Nikolaeva L.Yu., Stepanenkova A.V. Osobennosti formirovaniya finansovoj gramotnosti u detej starshego doshkol'nogo vozrasta [Features of the formation of financial literacy in older preschool children]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-finansovoy-gramotnosti-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta? (accesse date: 06.01.2022) (In Russ.) Zinovieva T.A. Pedagogicheskie usloviya razvitiya finansovoj gramotnosti u starshih doshkol'nikov [Pedagogical conditions for the development of financial literacy in older preschoolers]. Nauchnyj potencial [Scientific potential], 2020, No. 1 (28), pp. 36-38 (In Russ.) Korotkova N.A. Obrazovatel'nyj process v gruppah detej starshego doshkol'nogo vozrasta [Educational process in groups of older preschool children]. Moscow, LINKA-PRESS [Link-Press Publ.], 2007, 208 с. (In Russ.) Metodicheskie rekomendacii dlya pedagogicheskih rabotnikov po realizacii osnovnoj obrazovatel'noj programmy doshkol'nogo obrazovaniya v chasti ekonomicheskogo vospitaniya doshkol'nikov [Methodological recommendations for teaching staff on the implementation of the basic educational program of preschool education in terms of economic education of preschoolers]. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f22e87b648b2a2f2654d07843942f0bb/? (accesse date: 17.06.2022) (In Russ.) Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 25.09.2017 № 2039-r «Ob utverzhdenii Strategii povysheniya finansovoj gramotnosti v Rossijskoj Federacii na 2017–2023 gody» [Decree of the Government of the Russian Federation dated 25.09.2017 No. 2039-r «On approval of the Strategy for improving financial Literacy in the Russian Federation for 2017-2023»]. URL: http://static.government.ru/media/files/uQZdLRrkPLAdEVdaBsQrk505szCcL4PA.pdf (accesse date: 01.06.2022) (In Russ.) Sazhin A.V. Formirovanie finansovo-ekonomicheskoj gramotnosti studentov pri obuchenii v uchrezhdeniyah srednego professional'nogo obrazovaniya [Formation of financial and economic literacy of students when studying in institutions of secondary vocational education]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psihologiya. Sociokinetika [Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2018, No. 2, pp. 139–141 (In Russ.) Shatova A.D. Finansovaya gramotnost' doshkol'nikov: dve storony problemy [Financial literacy of preschoolers: two sides of the problem]. Doshkol'noe vospitanie [Preschool education], 2018, No. 2, pp. 22-26(In Russ.) Yarkina L.V., Savitskaya Yu.A. Formirovanie kartiny mira u doshkol'nikov [The formation of a picture of the world in preschoolers]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psihologiya. Sociokinetika [Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2018, No. 2, pp. 191-195 (In Russ.)
Author's info: Natalia M. Ivanova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Acmeology of Personality of Kostroma State University, Kostroma, Russia, ivanova-n-m-2012@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-7923-2661
Co-author's info: Tatiana Al. Zimina, postgraduate student of Kostroma State University, Kostroma, Russia, https://orcid.org/0000-0002-0609-2909